Çalışma Alanlarımız

İcra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. Borçlunun alacaklılardan kaçırdığı tasarrufların, pasif kayıtların tespiti ve iptali talep edilmektedir.
TTK kapsamında kurulu bulunan tüm ticarethanelerin yönetim hisse, hak ve alacak paylaşımı ile organların işlevine yardımcı olunması, sözleşmeler ve ihtilafların çözümünden ibarettir.
Müvekkillere soruşturma aşamasından, infaz aşamasına kadar gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlanmaktadır.
Özellikle gözaltı, tutuklama, ifade alma, arama, el koyma, teknik araçlarla izlenme, iletişim tespiti ve kayda alınması işlemlerinin hukuki denetimi ve değerlendirilmesi, bu işlemler neticesinde verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar, bu süreçte gerekli tüm hukuki bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında müvekkillere her türlü hukuki desteği sağlanmaktadır.
İş hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmetleri, İş sözleşmelerinin hazırlanması ve yorumlanması, iş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibinde hizmet sağlanmaktadır.
Osmanlı döneminden kalma kayıtlar dahil, TMK öncesi ve sonrası ayrım ile mal paylaşımı, İslam Hukukuna (Feraiz) göre dağılım ve Anayasa Mahkemesinin iptali ile güncel veriler ışığında miras taksimi, saklı pay hakkındaki uyuşmazlıkların çözümü dalında da hizmet verilmektedir.
Ailenin devamlılığı düsturu ile öncelikle birlikteliğin temini, mümkün olmadığı takdirde anlaşmalı-çelişmeli boşanma, mal rejimi tasfiyesi, alacak vs davalarının icra edildiği hukuk alancında da hizmet verilmektedir.
Kamu idari işlemlerinin iptali ve tazminatlar hakkında ikame olunan tahkikatın yürütülmesini temin edilen alanda da hizmet verilmektedir.
Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti, Marka, patent, endüstriyel tasarım ve diğer fikri mülkiyet haklarının tescil ve temsil işlemlerinin yürütülmesi, Fikri Mülkiyet Hukuku çerçevesinde doğan uyuşmazlıkları çözümü ile ilgilenilmektedir.
Tüketim mahiyetindeki her nevi mal ve hizmet alışverişinde gerçekleşen uyuşmazlıkların Hakem heyetleri ve mahkemeler nezdinde hakların savunulmasını teminden ibarettir.
Her türlü ticari ilişki teklifi, kurulması, alışveriş, ifa, garanti vb. tüm uyuşmazlıklarının çözümü, davalarının takibi, tahkim ve arabuluculuk hizmeti vermekteyiz.
Danışmanlık hizmetinin temelini oluşturan, her nevi faaliyet ve işlevin akde bağlanmasını, ihtilafların başlangıçta çözümünü hedefleyen hukuk dalında da özel hizmet temin edilmektedir. Corporate, her nevi şirket birleşme ve bölünme işleminin temini de sağlanmaktadır.
Bilişim suçları, Kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlar, Sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlar, Özel hayatın gizliğinin ihlal edilmesi suçları
Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, davaların takibi ve Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmetleri
Kız evlattan mal saklanması, borçlunun alacaklılardan mal kaçırması için kullandığı tasarrufun nakli yolunun iptal yönetimiyle terekeye ve yahut da dosya alacaklısına geri döndürüldüğü özel hukuk alanında da hizmet verilmektedir.
Vergi cezalarının iptali ile fazla tahakkuk edilerek ödene bedellerin iadesi için (Gözetim ve referans fiyat uygulaması vs) idari yargıda ilerleme sağlanmaktadır.
Risk öncesi klozların belirlenmesi, sigortalanması ve olası risk halinde ilk müdahale ile poliçe tarh ve tahakkukunun sağlanmasının mahkemeler ile özellikle SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU nezdinde takibinden ibarettir.
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmetleri, Tapu devr, kira, tahliye, ayni şahsi hak tesisi, hasar tespiti, sözleşmeler proje finansman ve yabancı yatırımcı org hizmetlerinin teminden ibarettir. Kamulaştırma ve ortaklıkların giderilmesi alanı ile 6306 Kentsel Dönüşüm kanunu kapsamında da birçok proje gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izin, oturma izin uzatım başvurularının yapılması, Türkiye’de istihdam edilmek istenene yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, Yabancı yatırımcılara Gayrimenkul Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, Miras Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, Tanıma ve tenfiz davaları.