Tahliye Taahhütnamesi

Kira Sözleşmeleri ekinde genellikle alınan ve hızlı tahliye imkânı sağlatan tahliye taahhütnamesi belirli koşullar halinde geçerlidir.

6098 BORÇLAR KANUNU md. 352; “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

Tahliye taahhütnamesinin temel şartı; hiçbir koşul barındırmaksızın belirlenen tarihte tahliye edileceğinin derç edilmesi ve kira sözleşmenin imzalanmasından, yerin tesliminden sonra imza edilmiş olması gerekmektedir. Yani kira sözleşmesi ile aynı gün imza edilen yahut tarih aynı düzenlenen taahhütname geçersizdir.

Örneğin; Kira sözleşmesi imza tarihi 20.12.2015, kira başlangıcı 01.01.2016, bitişi 31.12.2017 olsa.. 31.12.2016 tarihinde tahliye edileceğini içerir taahhütnamenin, düzenleme tarihi en erken 01.01.2016 olmalıdır. Kira ile aynı gün 20.12.2015 olsa geçersizdir.

Taahhütname örneği;
………. başlangıç tarihli kira kontratosu gereğince, halen kiracı olarak kullanmakta olduğum …… İli, …. İlçesi, …. Mah. … ada, … parsel numarasında kayıtlı ve …….. Mah. ………. Sk. No:.. …… adresinde bulunan, ….-m2 taşınmazı kayıtsız ve şartsız olarak ……. tarihinde 6098.S BK md. 352 (6570 s.k. md.7/a) ve İİK.md.172 vd. ahkamına uygun olarak hiçbir ihtar, ihbar ve protesto çekmeğe gerek kalmaksızın boş ve sağlam olarak tahliye edip teslim etmeyi kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt ederim. ……………..

İcra işlemleri;
Meri mevzuata uygun tahliye taahhüdünde bulunan kiracı mecuru tahliye etmez ise, kiraya veren tarafından İİK çerçevesinde işlem tesis edilebilir. İşlem mucibince kiracıya varsa itirazları için süre, yoksa 15 gün tahliye hakkı tanınır. İtiraz olmaz ise 15 günün hitamında icra kanalıyla tahliye gerçekleşir.

Kiracı tarafından tahliye taahhüdünün altındaki imzaya ve tanzim tarihine itiraz edilir ise takip derhal durdurulur. Bu halde itirazın kaldırılmasını talep gerekmektedir. En önemli detay ise her nevi icra işlemlerinde itirazın kaldırılması İCRA MAHKEMESİNDEN istenmekte iken bu noktada görevli mahkeme SULH HUKUK mahkemeleridir.

Y.6.HD Esas: 1990/ 4634 Karar: 1990 / 4921 Tarih: 02.04.1990
Tahliye taahhütnamesi noterlikçe resen tanzim edilmiş veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş bir belgeye istinat etmedikçe itiraz halinde tetkik merciinden tahliye istenemez. İtiraza uğrayan böyle bir taahhüt karşısında tahliyenin mahkemeden istenmesi gerekir. Mahkemeye müracaat hakkı mutlak olup taahhüt belgesi bu nitelikleri haiz olsa bile davacının mahkemeye müracaatını önleyen bir hüküm yoktur. Dava dilekçesinde itirazın iptalinden başka tahliye de istendiğine göre bu maddedeki şartların aranması gerekmez. Bu nedenle mahkemenin red gerekçesine itibar etmek mümkün olmamıştır.

Tahliye taahhüdünde; yasal koşullar ihtiva edilerek hızlı tahliye imkânı bulunmaktadır.