Tüketici tarafından düzenlenen senetlerin; nama yazılı ve her taksit için ayrı düzenlenmesi gerekmektedir

Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişinin, aldığı tüm hizmet ve mal hakkında tüketici sayılarak; 6502 Tüketicinin Korunması Hk Kanun uyarınca bir kısım özel hakları bulunmaktadır.

Tüketici taksitle imza edeceği sözleşmelerde birçok senet tanzim etmektedir. İş bu senet çoğu kere, nama yahut hamiline olabildiği gibi, her bir taksit için ayrı ayrı düzenlenmesi yerine tek bir senet ile işlem tesis edilebilmektedir.

Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun m.4/5 uyarınca; “Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.”

Sağlayıcılar, taksitlerin ödenmesini garanti altına almak için sık sık tüketiciden kambiyo senedi almak yoluna gitmektedirler. Uygulamada devrinin daha kolay olması nedeniyle, küçük taksit miktarlarını içeren birden fazla bono yerine borcun tamamını içeren tek bir bono imzalatılması yoluna gidilmektedir. Bu durumda tüketici, taksitlerden birini ödememesi halinde, tüm satış bedeli için kambiyo senedine dayalı takibe maruz kalmaktadır.

Kısaca; emre yazılı (Kırtasiyelerde bulunan, standart şablon yahut ciro edilebilir halde bulunanlar) senet geçersizdir. Emre yazılı olsa dahi taksitli satışlarda tek bir senet düzenlenmesi de geçersizdir.

İş bu hallerde icra takibine maruz kalabilecek senetlerinde iptali gündeme gelebilecektir.